Registre de sol·licitants

Estructura organitzativa

Perfil del contractant

 

Cèdules d'habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.
Els locals i els estudis etc… no poden disposar de cèdula d’habitabilitat ja que no tenen la consideració d’habitatge.

 

Cèdules d'habitabilitat de primera ocupació

La cèdula s'anomena:

 

  • De primera ocupació de rehabilitació, quan s’atorga per a aquells habitatges que són el resultat d’una intervenció o procés de rehabilitació o gran rehabilitació.
  • De primera ocupació si es refereix a habitatges de nova construcció.

 

Per mes informació clic aqui.

 

Cèdules d'habitabilitat de segona ocupació

La cèdula s'anomena de seguna ocupación si es refereix a habitatges usats o preexistents.

Per mes informació clic aquí.

 


Pla de Besòs, SA - Oficina Local d'Habitatge - Avís Legal