Estructura organitzativa

Perfil del contractant

Requisits dels sol•licitants

Per poder ser inscrit en el Registre de Sol•licitants d'Habitatges amb protecció oficial i, en tot cas, per resultar beneficiari d'un habitatge protegit, hauran de complir-se els següents requisits:
• Ser major d'edat o emancipat.
• Tenir necessitat d'habitatge (declaració dins la sol•licitud)
• Residir i estar empadronat a la ciutat de Sant Adrià de Besòs. En el cas d’unitats de convivència, almenys un dels sol•licitants hauràde complir aquest requisit.
• Aquest requisit no s’exigiràa les persones emigrades que siguin originàries de Sant Adrià de Besòs o que hi hagin residit en els dos anys immediatament anteriors a la sortida de la ciutat.
• En cas de sol•licitants que no tinguin la nacionalitat espanyola o la d’un país de la UE hauran d’acreditar, a més, estar en possessió del permís de residència i mantenir-lo vigent durant tota la durada de la inscripció en el Registre i, si s’escau, del procés d’adjudicació dels habitatges. La residència hauràde tenir el caràcter permanent per poder optar a un Habitatge de Protecció Oficial en regim de propietat
• Complir el límit d'ingressos màxims que estableix la normativa dels habitatges amb protecció oficial per als adjudicataris d’habitatges amb protecció oficial, segons la modalitat de sol•licitud per la qual opti en el moment de la sol•licitud.

Els requisits exigits per a ser inscrit al Registre s’hauran de complir efectivament en el moment de la presentació de la sol•licitud d’inscripció i mantenir-se al llarg de tot el seu període de vigència.

Documentació

Les sol•licituds es formalitzaran en el model oficial, i es presentaran a l’Oficina Local d’Habitatge de la ciutat. Descarregar AQUÍ.

Els sol•licitants de la inscripció al Registre hauran d’aportar la següent documentació, acreditativa del compliment dels requisits exigits, referida als diversos membres de la unitat de convivència:
• Original i 2 còpies del DNI o targeta d'identificació d'estranger.
• Original i còpia del llibre de família o document equivalent que acrediti la convivència.
• Justificació de la disminució psíquica, física, o incapacitat.
• Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència. Declaració de la renta o en cas de no estar obligat, certificat negatiu.
• Documentació acreditativa del divorci o separació matrimonial, en el seu cas.
• Original i còpia del contracte de compravenda o arrendament de l'habitatge actual, en el seu cas.
• Autorització sol•licitud volant d’empadronament. Descarregar AQUÍ.

 


Pla de Besòs, SA - Oficina Local d'Habitatge - Avís Legal